รับแปลผล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
19 ต.ค. 61 12:29 น.

รับแปลผล SPSS รับจ้าง run SPSS รับทำวิจัย

รับวิเคราะห์ SPSS รับสรุปผล รับทำงานวิจัย รับแปลผลเอกสารงานวิจัย ตามระเบียบวิธีงานวิจัย วัตถุประสงค์ งานวิจัย ขอบเขต งานวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ขนาดตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe) , Chi-square และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)

โทร. 0826300899 ( ตะวัน )
E-mail : tawansmile@gmail.com
http://รับงานวิจัย.blogspot.com
http://tawansmile.com

Tags : รับจ้าง run spss, วิเคราะห์ข้อมูล SPSS, รับแก้ไขงานวิจัย SPSS, แปลเอกสารงานวิจัย, รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, รับ คีย์ ข้อมูล spss ชุด ละ, รับทำ spss ด่วน, วิเคราะห์spss+แบบสอบถาม, รับจ้าง run spss, รับวิเคราะห์ spss เชียงใหม่, spss ราคาเท่าไร, งาน คีย์ ข้อมูล spss


tags : ,

  • 150 บาท
  • 103507
  • ใหม่ join 1 ปีที่แล้ว
    active 2เดือนที่แล้ว
  • 984279879
  • 26 ก.ค. 60 06:26 น.
  • 19 ต.ค. 61 12:29 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ