Custom Search


แนวข้อสอบสตงนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

จังหวัดหนองบัวลำภู    อำเภอศรีบุญเรือง
 • แนวข้อสอบสตงนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ
  แนวข้อสอบสตงนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

  แนวข้อสอบสตงนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ อำเภอศรีบุญเรือง

  เก็บไว้อ่าน
  แนวข้อสอบสตงนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ
  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

  นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

  --------------------------------

  ผ่านแน่นอน....การันตี...หวังผล 1000 % .... สรุปเนื้อสำคัญ ที่ออกสอบ อ่านแล้วเข้าใจง่าย...แนวข้อสอบมีทั้งปรนัย และอัตนัย

  ติดต่อ 094-3102450 เชียร  ID line : wichean20

  แนวข้อสอบส่งให้ทาง E Mail นะครับ

  Email : Wichean20@gmail.com

  ราคา 299 บาท

  ----------------------------------

  ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า ปรนัย ทั้งหมด 600 ข้อ

  *-ประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย*

  1.ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนปัจจุบันชื่ออะไร

  ตอบ. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

  2.เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คือ

  ตอบ. www.oag.go.th

  3.วิสัยทัศน์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คือ

  ตอบ. องค์กรธรรมมาภิบาลชั้นนำด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเทศชาติ

  ---------------------------------------------

   

  *-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542*

  1.ผู้รับตรวจ หมายความว่าอย่างไร

  ตอบ. หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริการของหน่วยรับตรวจ

  2.ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 คือ

  ตอบ. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

  3.ใครเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารทั่วไปซึ่งงานตรวจเงินแผ่นดิน

  ตอบ. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

  ------------------------------------------

  *-พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543*

  1.”สำนักงานกลางบัญชี” ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 คือหน่วยงานใด

  ตอบ. กรมทะเบียนการค้า

  2.ผู้รักษาการ และออกกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 คือใคร

  ตอบ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

  3.ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ไม่จัดทำงบการเงินและยื่นงบการเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษ

  ตอบ. ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

  -------------------------------------

  *-พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547*

  1.ขอบเขตของวิชาชีพบัญชี แบ่งออกเป็นกี่ด้าน

  ตอบ. 6 ด้าน คือ1.ด้านการบัญชี 2.ด้านการสอบบัญชี 3.ด้านการบัญชีบริหาร 4.ด้านการวางระบบบัญชี

           5.ด้านการบัญชีภาษีอากร 6.ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

  2.นายกสภาวิชาชีพ เลือกตั้งจากใคร

  ตอบ. เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่

  3.พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 มีกี่หมวด

  ตอบ. 9 หมวด และหนึ่งบทเฉพาะกาล

  --------------------------------------------

  *-พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม*

  1.พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่6) พ.ศ.2543 ให้ยกเลิกกฎหมายใด

  ตอบ. พ.ร.บ.งบประมาณ 2499

  2.จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย คือข้อใด

  ตอบ. งบประมาณรายจ่าย

  3.ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้ำประกัน การซื้อ หรือการจ้างโดยใช้เครดิต หรือการอื่นใด คือข้อใด

  ตอบ. หนี้

  4.ปีงบประมาณ หมายถึงช่วงเวลาใด

  ตอบ. วันที่ 1ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป

  -------------------------------

  *- พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491*

  1."ทุนหมุนเวียน" ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 หมายความว่าอย่างไร

  ตอบ. ทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการซึ่งอนุญาตให้นำรายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้

  2."เงินยืมทดรองราชการ" ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 หมายความว่าอย่างไร

  ตอบ.  เงินซึ่งกระทรวงการคลัง อนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจำนวนที่เห็น

  สมควร เพื่อทดรองจ่ายเป็ นค่าใช้สอยปลีกย่อยประจำสำนักงานตามข้อบังคับ และระเบียบของกระทรวงการคลัง

   

  3.ผู้ใดรักษาการตาม พ.ร.บ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491

  ตอบ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

  --------------------------------

  *-การบัญชี และการเงิน*

  1.”เงินให้กู้ยืมระยะยาว” จัดอยู่ในประเภทใด

  ตอบ. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

  2.”ค่าความนิยม” จัดอยู่ในประเภทใด

  ตอบ. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ค่าความนิยม ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน

  3.ข้อใดไม่ใช่งบการเงินที่สมบรูณ์

  ก.งบแสดงฐานะการ ข.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

  ค.งบกระแสเงินสด ง.งบทดลอง

  ตอบ. ง.งบทดลอง

  งบการเงินฉบับสมบรูณ์ (มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่1 ปรับปรุง2552) ประกอบด้วย

  1).งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด 2).งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด

  3).งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 4).งบกระแสเงินสด

  5).หมายเหตุประกอบงบการเงิน 6).งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวด

  4.การบัญชี หมายถึงอะไร

  ตอบ.การจดบันทึก การจำแนก การสรุปผล และการรายงานเกี่ยวกับการเงิน โดยใช้หน่วยเงินตรารวมทั้งการแปลความหมายของผลการปฎิบัติ

  5.ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ และนำเสนองบการเงิน คือใคร

  ตอบ. ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ

  6.ส่วนได้เสียของเจ้าของในสินทรัพย์ของบริษัท คือ

  ตอบ.ส่วนของผู้ถือหุ้น

  7.จ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้โดยรับรองตั๋วแลกเงิน มีผลต่อรายการค้าอย่างไร

  ตอบ. หนี้สินเพิ่ม หนี้สินลด

  8.ส่งบิลเรียกเก็บเงินค่าบริการให้ลูกค้า แต่กิจการยังไม่ได้รับเงิน มีผลต่อรายการอย่างไร

  ตอบ. สินทรัพย์เพิ่ม ส่วนของเจ้าของเพิ่ม

  *- ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบบัญชี*

  ให้เขียนรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

  รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

  วรรคนำรายงานต่องบการเงิน Report on the Financial Statements

  วรรคความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน Management’s Responsibility for the

  Financial Statements

  วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี Auditor’ Responsibility

  วรรคความเห็น Opinion

  รายงานตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับอื่น Report on Other Legal and Regulatory Requirements

  ************************************

  ติดต่อ 094-3102450 เชียร  ID line : wichean20

  แนวข้อสอบส่งให้ทาง E Mail นะครับ

  E Mail :Wichean20@gmail.com

  ข้อมูลประกาศ

  299 บาท

  อยากขาย

  ใหม่

  0943102450

  บุคคลทั่วไป

  29 ส.ค. 59 20:37 น.

  29 ส.ค. 59 20:37 น.

  65 ครั้ง

  Tags & เว็บไซต์ แนวข้อสอบสตงนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

  -

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  แนวข้อสอบสตงนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ

 • ข้อมูลประกาศ

  วิเชียร กองจร

  0943102450

  157 ม.7 ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180

  จัดการประกาศ

  ติดต่อเจ้าของประกาศ คลิก!

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  CLASSIFIED108.com นะคะ