การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
05 ก.ค. 59 16:10 น.

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา VBNet ขั้นพื้นฐาน

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จัดอบรม "การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา VB.Net (ขั้นพื้นฐาน)"

รุ่นที่ 3 : วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559ล

เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา VB.Net 2013 และฐานข้อมูล SQL Server 2008 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและทำความรู้จักกับ Control ต่างๆของโปรแกรม ส่วนที่สอง เป็นการเขียนโปรแกรมภายใต้เงื่อนไขต่างๆ และการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับ Error ต่างๆ ส่วนที่สาม การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูลและการออกรายงานด้วย Data Report

ตัวอย่างหัวข้ออบรม
- How to Create, Save, Open Project, VB Statement structure ,Insert comment in statement
- Event-Driven (Private sub Procedure, Parameter, Handles, Control Name, Event Name)
- Example Event Form.Load , Example Event Click, Visual Basic Intellisense

- Type of Variable, What is Variable and how to declarations ,Operator, Constant, Math Operators, Assignment Operators
- Comparison Operators , Datetime datatype, create and assign value, Datetime Function .Add(), DateDiff() Function


tags : ,

  • 6,500 บาท
  • 099868
  • Training MUT join 3 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 29883666
  • 05 ก.ค. 59 16:10 น.
  • 05 ก.ค. 59 16:10 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ