กิ่งอำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ
12 พ.ย. 58 20:57 น.

รับทำบัญชียื่นภาษีจดทะเบียนธุรกิจ

***บริการรับทำบัญชีรายเดือนรายปี
1. คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด. 1, ภงด.3 , ภงด.53 , ภงด.1ก กรมสรรพากร
2. จัดทำสมุดบัญชี,รายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กำหนด
3. ลงบัญชีโดยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส
4. จัดทำรายงานภาษีซี้อ - ขายพร้อมยื่น ภพ.30ต่อกรมสรรพากร
5. ปิดบัญชีรายปี จัดทำงบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ)
6. บริการจัดทำเอกสารรายเดือนเกี่ยวกับประกันสังคมและนำส่งเงินสมทบ
7. สามารถคิดเงินเดือนให้กับกิจการได้(กรณีกิจการไม่ได้คิดเอง)
ค่าทำบัญชีเริ่มต้น 2,000 บาทต่อเดือน (กรณีทำครบทั้งระบบไม่เกิน50รายการต่อเดือน)
***บริการตรวจสอบบัญชี
1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. ทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ยื่นแบบนำส่งงบการเงิน(ส.บช.3) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น
ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร
งบเปล่าบริษัท 7,000 งบเปล่า หจก. 6,000 (รวมค่าดำเนินการให้ทั้งหมดแล้ว)
***บริการรจดทะเบียนธุรกิจ
1. จดทะเบียนบริษัท 10,000 บาท ( รวม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆทุนจดทะเบียนไม่เกิน1,000,000บาท)
2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 5,000 บาท (รวม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท เช่น ทุนจดทะเบียน แก้ไขกรรมการ แก้ไขบัญชีผู้ถือหุ้น 3,000
4. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 2,000 บาท
5. ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม 2,000 บาท
6. คัดหนังสือรับรองบริษัท 400 บาท

ยินดีบริการ ติดต่อสอบถามได้นะคะ ผึ้ง 09-0645-1929 Email: kw.phung@gmail.com


tags : ,

  • 2,000 บาท
  • 096270
  • วราภรณ์ ศรีออน join 3 ปีที่แล้ว
    active 3 ปีที่แล้ว
  • 0906451929
  • 28 ต.ค. 58 15:49 น.
  • 12 พ.ย. 58 20:57 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ