สอบ


เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
-

สอบ Microsoft Office of Specialist MOS : ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอบ Microsoft Office of Specialist (MOS) : ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจ ประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Officeอย่าง เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถใน
การใช้งานโปรแกรมได้อย่างแท้จริง
สำหรับโปรแกรมการสอบ ประกอบด้วย Microsoft Office Version 2010 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และความต้องการของธุรกิจทุกอุตสาหกรรม จากการวิจัยและการยอมรับจากประเทศต่างๆ กว่า128 ประเทศ พบว่า บุคคลที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ และได้รับใบประกาศนียบัตรจะมีความสามารถในการผลิตผลงานเพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และหัวหน้างาน

ประโยชน์การสอบ MOS Certificate

สถาบันการศึกษา
เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน การสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพคณะอาจารย์เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาแบบสมัยใหม่ข่วยลดขั้นตอนการเรียน การสอน ในขณะที่ผลการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา
เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ที่อัพเดท และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อช่วยฝึกฝนการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนด้วยเครื่องมือทีเป็นมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศเพื่อสร้างความแตกต่าง และความสามารถที่โดดเด่นต่างจากผู้อื่น

หน่วยงาน/องค์กร
เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้นเพื่อช่วยลดเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลงานให้ดียิ่งขึ้น
โปรแกรมการสอบ
• WORD
• WORD EXPERT
• EXCEL
• EXCEL EXPERT
• OUTLOOK
• POWERPOINT
• ACCESS
• SHAREPOINT

ลักษณะการสอบ
การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office เป็นการทดสอบแบบปฏิบัติจริงกับโปรแกรมหน้าจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และจากการศึกษาค้นคว้าของบริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด ในการจัดทำข้อสอบที่เป็นแบบทดสอบที่วัดผลได้จริง และมีความแม่นยำสูงนั้น จะทำให้ผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง

วิธีการสอบ
1. การทดสอบแต่ละวิชาใช้เวลาประมาณ 50 นาที ข้อสอบมีประมาณ 17-20 ข้อใหญ่
2. การสอบจะเป็นแบบปฏิบัติต่อหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานได้จริง
3. โจทย์คำถามเป็นภาษาอังกฤษทุกเวอร์ชั่น และมีโจทย์ภาษาไทยเฉพาะเวอร์ชั่น 2007,2010 เท่านั้น
4. โจทย์ข้อสอบเป็นลักษณะการสุ่ม (Random)
5. การสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
6. เมื่อทำการสอบเสร็จสมบูรณ์จะได้รับผลสอบทันที

การเตรียมตัวสอบ MOS Certificate
1. ผู้สอบควรศึกษาวัตถุประสงค์การสอบอย่างละเอียด
2. ผู้สอบควรฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหัวข้อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ โดยควรศึกษาทุกเมนู ของแต่ละโปรแกรมอย่างลึกซึ้ง
3. ผู้สอบควรศึกษา หรือฝึกฝนตามหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะเมนู “วิธีใช้” (Help) เพราะเมนูนี้จะช่วยให้ผู้สอบมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. ผู้สอบควรศึกษาผ่านเมนูที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการสอบ
5. ผู้สอบควรจดจำตำแหน่งของแต่ละเมนู เพื่อช่วยลดเวลาในการทำข้อสอบ

วิธีการสมัครสอบ
• ผู้สอบเลือก วัน เวลา และโปรแกรมสอบ
• ผู้สอบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ และเช็ควัน เวลา กับเจ้าหน้าที่
• แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ
• แฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน พร้อมแบบฟอร์มการสมัครสอบให้เจ้าหน้าที่ ล่วงหน้าอย่างน้อย
2 วันทำการ มาที่ 0-2668-7136 ทางอีเมล์ : training@dusit.ac.th
• หากต้องการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการสอบ กรุณาติดต่อศูนย์สอบล่วงหน้า 1 วันทำการ


หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ : 02-244-5220


tags : ,

  • 2,500 บาท
  • 090122
  • training dusit join 20 ปีที่แล้ว
    active 20 ปีที่แล้ว
  • 02-244-5220
  • 16 ม.ค. 58 10:20 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ