รับสอนบัญชีพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการใหม่ให้มองเห็นภาพรวมทางด้านบัญชี

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
-

รับสอนบัญชีพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการใหม่ให้มองเห็นภาพรวมทางด้านบัญชี

เนื้อหาที่สอนมีรายละเอียดดังนี้
วันแรก
-เนื้อหาทั่วไป หมวดบัญชี สมการบดุล รูปแบบรายงบ
วันที่สอง
-เริ่มตั้งแต่การสร้างผังบัญชี วิเคราะห์รายการค้า ลงสมุดรายวันทั่วไป ผ่านไปบัญชีแยกประเภท ทำงบทดลอง ทำกระดาษทำการ 6 ช่อง
-ปิดบัญชีตามหลักบัญชี เขียนรายงานงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน
วันที่สาม
-ปรับปรุงบัญชี รายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง
-เขียนรายงานงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน
วันที่สาม
-การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า
-Periodic
-Perpetual
วันที่สี่
-มาตรา 65 ทวิ มี 14 ข้อ และ 65 ตรี มี 20 ข้อ
-ภพ 30
วันที่ห้า
-กรอกภงด 1, 3, 53,91,51
-อ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินพื้นฐาน
เรียน 5 วันวันละ 3 ช.ม ราคา 15,000 บาทรวมเรียนส่วนตัวมีเอกสารให้
สนใจสอบถามได้ที่คุณภา 084-458-1872 หรือ 083-033-5746


tags : ,

  • 15,000 บาท
  • 059765
  • ภา join 20 ปีที่แล้ว
    active 20 ปีที่แล้ว
  • 0864581872
  • 25 มิ.ย. 55 13:45 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ