รับประมวลผล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 61 10:26 น.

รับประมวลผล วิเคราะห์ผล SPSS Eview Stata AMOS Lisrel ราคาถูก

รับวิเคราะห์ SPSS Eview Lisrel AMOS Stata รับประมวลผล SPSS Eview Lisrel AMOS Stata รับทำ SPSS รับทำ Eview รับทำ Stata รับทำ AMOS รับทำ Lisrel ติวให้ก่อนสอบ ไม่ส่งงานต่อ ส่งงานตามกำหนดเวลา ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

รับวิเคราะห์ SPSS รันผล SPSS

1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ความถี่ (Frequency) , ร้อยละ (Percentage) , ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :S.D.) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis)
2. การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired t- test , Independent Samples t-test, One – way ANOVA , Chi-square
3. วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ได้แก่ ANCOVA, 2 – way ANOVA
4. วิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)
5. วิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Single Regression Analysis, Multiple Regression Analysis, Ordinal Regression Analysis
6. วิเคราะห์การแบ่งกลุ่มหรือจำแนกตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis
7. วิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ได้แก่ Discriminant Analysis และ Cluster Analysis (Hierarchical, K-Means)
8. วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic: Binary and Multinomial Logistic Regression Analysis)
9. วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบโปรบิท (Probit)
10. วิเคราะห์การพยากรณ์ ได้แก่ Exponential - Classical Decomposition, Simple Exponential Smoothing
11. วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความยากง่าย (p) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้สูตร KR-20 (Kuder-Richardson 20) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) (E1/ E2) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC
12. การสร้าง Chart หรือ กราฟ รูปแบบต่างๆ

รับวิเคราะห์ Eview รันผล Eview

1. การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple Regression และ Multiple Regression
2. การทดสอบและแก้ปัญหา Multicollinearity ได้แก่ simple correlation coefficients
3. การทดสอบและแก้ปัญหา Heteroscedasticty ได้แก่ White’ s test, Weighted Least Square (WLS)
4. การทดสอบและแก้ปัญหา Autocorrelation ได้แก่ Durbin-Watson test, LM test ,Q-statistic, AR
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ได้แก่ Logit และ Probit Model
6. การทดสอบ Unit Root Test, Co-integration (Engel and Granger และวิธีของ Johansen) และ ECM (Error Correction Model)
7. การพยากรณ์และวิเคราะห์แนวโน้ม Time trend และ Exponential smoothing
8. การวิเคราะห์สมการ Dummy Variable และ Cobb-Douglas
9. การวิเคราะห์ข้อมูล Panal : Pool OLS, Fixed Effect, Random Effect, Hausman Test, Redundant Fixed Effect Test.

รับวิเคราะห์ Stata รันผล Stata

1. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ได้แก่ สถิติ Independent Samples t-test, One – way ANOVA , 2 – way ANOVA /MANOVA, Chi-square
2. ทดสอบค่าสัดส่วน 1 กลุ่มตัวอย่าง เมื่อข้อมูลเป็นไปได้ 2 ค่า หรือ มากกว่า 2 ค่า ได้แก่ สถิติ Chi-square การวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r)
3. วิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple Regression Analysis , Multiple Regression Analysis
4. วิเคราะห์ข้อมูล Logistic & Probit Regression
5. วิเคราะห์ข้อมูล Panel data / Fixed effect / Random effect / Hausman Test / Redundant Fixed Effect Test.
6. ทดสอบ Unit Root Test / Heteroscedasticity / Auticorrelation / Multicollinearity
7. สร้างกราฟ รูปแบบต่างๆ

รับวิเคราะห์ Lisrel รันผล Lisrel

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
2. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)
3. การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis : PA)

รับวิเคราะห์ AMOS รันผล AMOS

1. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
2. วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)
3. วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis : PA)

บริการอื่นๆ

1. รับทำรายงาน รับทำบทความ การบ้านในชั้นเรียน
2. คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม
3. รับจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

ค่าใช้จ่ายในการบริการ

1. กรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้คีย์ข้อมูลแบบสอบถาม คิดค่าบริการคีย์แบบสอบถาม ชุดละ 5 ถึง 10 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อของแบบสอบถาม)
2. กรณีที่คีย์ข้อมูลมาแล้ว จะให้รันผลอย่างเดียว คิดค่ารันผล SPSS 500 ถึง 1,000 บาท คิดค่ารันผล Eview 500 ถึง 1,500 บาท คิดค่ารันผล Lisrel, AMOS 500 ถึง 3,000 บาท คิดค่ารันผล Stata 500 ถึง 2,000 บาท
3. บทที่ 4 ถ้ารันผลและวิเคราะห์ผล คิด SPSS 500 ถึง 2,000 บาท คิด Eview 500 ถึง 2,000 บาท คิด Lisrel, AMOS 500 ถึง 3,000 บาท คิด Stata 500 ถึง 2,000 บาท
4. บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ คิดค่าบริการ 1,500 ถึง 2,000 บาท (รวมบทคัดย่อภาษาไทย)
5. ค่าบริการด้านอื่นๆ สามารถโทรมาสอบถามได้คะ

การนัดรับงาน/ส่งงาน

1. รับ-ส่งงานทาง E-Mail เป็น File ตามชื่อบท + File ข้อมูลดิบ + File Output ทั้งหมด
(ทั้งในรูปของ file SPSS Eview Stata AMOS Lisrel และไฟล์ Word หรือ Excel สำหรับลูกค้าที่ไม่มี โปรแกรม สามารถนำไปเปิดดูผลลัพธ์ได้)
2. รับ-ส่งทาง ไปรษณีย์ (EMS)
3. รับ-ส่งงานด้วยตัวเอง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ตามความสะดวกของลูกค้า)

หมายเหตุ

1. รับงานทั่วประเทศ การส่งงานตามสะดวกค่ะ งานด่วนและไม่ด่วนบอกได้ ลูกค้าสามารถกำหนดวันเวลารับงานเองได้เลยคะ
2. ทุกขั้นตอนของการบริการ เราแก้งานให้จนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ตามความต้องการของลูกค้า **โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม**
3. ส่งงานก่อนแล้วจ่ายเงินคะ
4. ติวให้ทุกขั้นตอนก่อนสอบ
5. ยินดีให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางในการทำวิจัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคะ
6. ทางเรามีเอกสารแจกฟรี ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผล
7. ถ้ามีงานวิจัยตัวอย่าง หรืองานวิจัยตามฟอร์มของท่าน ที่นำมาเป็นต้นแบบ ควรแนบไฟล์ส่งมาให้ทางเราเพื่อความรวดเร็วในการจัดทำ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1. รันผล อย่างเดียว 1 วัน
2. วิเคราะห์ผล อย่างเดียว 1 วัน
3. รันผล และวิเคราะห์ผล 2 วัน
4. การดำเนินการ บทที่ 4-5 ใช้เวลาประมาณ 3 – 4 วัน
5. ถ้างานด่วน ลูกค้าสามารถระบุวันรับงานได้คะ

โทรมาสอบถามได้ทุกวันค่ะ ยินดีให้บริการคะ
รับงานตลอด โทร/ E-mail/Line มาได้เลยค่ะ
คุณฐา
Tel : 095-6955609 และ 088-6165837
ID Line : tharesearch
E-mail : pro_research@hotmail.com หรือ kataluk@hotmail.com
Web Site : http://www.thesis2you.com


tags : ,

  • 500 บาท
  • 059609
  • Tha join 20 ปีที่แล้ว
    active 1 ปีที่แล้ว
  • 95
  • 22 มิ.ย. 55 14:03 น.
  • 14 ก.พ. 61 10:26 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ