หลักสูตร

-

หลักสูตร TOEIC TOEFL IELTS ได้ผลจริง พร้อมรับรองผล กับอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญIELTS Academic 2010 ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่า 10 ปี แล้ว ได้พัฒนาการเข้าถึงกลยุทธ์ และวิธีการสอนการทำข้อสอบอย่างเข้มข้นตรงตามแนวทางการสอบของแต่ละการทดสอบอย่างลึกซึ้ง และได้มีนักศึกษาที่ผ่านการเรียนจากสถาบัน ซึ่งประสบผลสำเร็จจำนวนมาก ซึ่งได้ศึกษาต่อในและต่างประเทศ พร้อมทั้งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทั้งในบริษัทเอกชนต่างๆ และหน่วยงานของรัฐจำนวนมาก
เราคือผู้ชำนาญการในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับภาษา


สิ่งที่น้องๆควรทราบเกี่ยวกับ IELTS(1) โดยปกติคะแนนสอบ IELTS ในจะแสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง Top Score หากน้องๆต้องการเรียน และสำหรับน้องๆที่สอบในครั้งแรกและมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษปานกลาง หรือ เรียนหลักสูตร inter ในเมืองไทย จะได้ประมาณ เกือบถึงครึ่งหนึ่งของ คะแนนเต็ม(2) ควรสอบให้ได้คะแนนมากกว่า เกือบถึงครึ่งหนึ่งของ คะแนนเต็ม แล้วค่อยไปเรียน โท / เอก พี่ๆแนะนำ(3) นอกจากนี้หากมีคะแนน IELTS จะป้องกันการถูกลดระดับภาษาของคุณหากคุณไม่มีผลคะแนน จะถูกกดให้ไปเรียน General ENG ซึ่งจะทำให้น้องๆเสียเวลาเป็นอย่างมาก(4) หากน้องๆมีผลคะแนน IELTS จะทำให้น้องๆสามารถนำผลคะแนนไปใช้ในการเทียบเท่ากับการเรียนภาษาในระดับ Academic โดยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเนื่องจากมาตรฐานการศึกษาในหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับทางภาษา เป็นเรื่องใหม่ ที่จะต้องมีการจัดการมาตราฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอด โดยเริ่มมีการกำหนดเป็นครั้งแรก คณะกรรมการร่างหลักสูตรดังกล่าวภายใต้การดำเนินการของ Thai Cooperate in Academic Programs, TCIAP จึงวางแนวทางการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถาบันฯ เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสากลในปี 2553 ไว้ดังนี้ มาตรฐานการศึกษา

Private Class

หลักสูตร เนื้อหา (เวลา) สาขา
IELTS Group On Require
30 - 45 ชม. ปรับตามพื้นฐานผู้เรียน มาตราและครูผู้สอนเข้มข้น ไม่จำเป็นต้องลง courseกลุ่ม On Require
45-60 ชม. ปรับตามพื้นฐานผู้เรียน มาตราและครูผู้สอนเข้มข้น จะเรียนทุกส่วน / เฉพาะส่วนก็ได้ On Require
45-60 ชม. ปรับตามพื้นฐานผู้เรียน มาตราและครูผู้สอนเข้มข้น จะเรียนทุกส่วน / เฉพาะส่วนก็ได้ On Requireตัวอย่าง IELTS Course Outline

ทุกหัวข้อที่ใช้สอนจะผ่านระบบ IELTS Network Optimization ข้ามประเทศจากเครือข่ายเพื่อนอาจารย์ ที่สอนหลักสูตร IELTS ในต่างประเทศเพื่อประเมินและวิเคราะห์ แนวข้อสอบช่วงเวลานั้นๆหมายเหตุ : รูปแบบอัพเดทข้อสอบ IELTS อ่านเครือข่ายไม่ใช่การบอกข้อสอบ แต่ระบบดังกล่าวถูกประยุกต์มาจากการรวมกลุ่มนักศึกษาจีนที่ต้องใช้ผลคะแนนสอบ IELTS มากกว่า 6.5 เพื่อขอวีซ่าออกนอกประเทศ
Period หัวข้อ รายละเอียด
1 Intro Writing แนะนำ Planning and structuring for Essay- แนะนำลักษณะการใช้ Essay: Outline ประกอบในการเขียนทั้งนี้จะทำให้เนื้อเรื่องที่เขียนลงตัวมากขึ้น โดยหัดแตกยอดความคิดให้ผู้เรียนในหัวข้อ: Structure of an Essay: Outline **สนให้เห็นความแตกต่างระหว่าง การเขียน Part 1 และ 2 ซึ่งลักษณะเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนจะแตกต่างกัน
2 Reading + Speaking -แนะนำ Types of Questions for IELTS Tests (Reading Part) - ประมาณ 2 เรื่อง เน้นเพิ่มคำศัพท์อย่างน้อย 100 คำ/ เรื่อง -แนะนำการสอบ IELTS Speaking Test -ลอง Test ระดับภาษาของผู้เรียนแต่ละท่าน โดยไม่ให้ผู้เรียนเกิดความกลัว และ กดดันจนเกินไป - Speaking Part 1 questions A- Speaking Part 2 questions B ** โดยหัดแตกยอดความคิดให้ผู้เรียนประกอบด้วยหัวเรื่องมีการปรับปรุง พัฒนา ลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้เรียน
3 Intro Writing -สอนโครงสร้างการเขียน / หากผู้เรียนพื้นไม่แน่ให้ปรับพื้น Grammar + Structure of an Essay
4 Writing+Speaking Part II ต้องเขียนประมาณ 250-300 (ภายในเวลา 30 นาที) - แนะนำ Planning and structuring for Essay- แนะนำลักษณะการใช้ Essay: Outline ประกอบในการเขียนทั้งนี้จะทำให้เนื้อเรื่องที่เขียนลงตัวมากขึ้น โดยหัดแตกยอดความคิดให้ผู้เรียนในหัวข้อ: TCIAP-IELTS -แนะนำการสอบ IELTS Speaking Test (Part 2 ) ผ่านระบบ IELTS Speaking Planning @ TCIAP-ลอง Test ระดับภาษาของผู้เรียนแต่ละท่าน โดยไม่ให้ผู้เรียนเกิดความกลัว และ กดดันจนเกินไป -Part 2 questions โดยหัดแตกยอดความคิดให้ผู้เรียน
5 Reading+Speaking - IELTS Tests (Reading Part) ประมาณ 2 เรื่อง เน้นเพิ่มคำศัพท์อย่างน้อย 100 คำ/ เรื่อง - แนะนำการสอบ IELTS Speaking Test (Part 2 and Part 3)- Speaking Part 2 questions ( 3 Topic) โดยหัดแตกยอดความคิดให้ผู้เรียน- Speaking Part 3 questions ( 3 Topic) โดยหัดแตกยอดความคิดให้ผู้เรียนให้กระดาษผู้เรียน 1 แผ่นและให้เวลา 2 นาที ในการเตรียมร่างแล้วให้อธิบาย idea ความคิดข้อผู้เรียน Advertising?
6 Writing + Speaking - แนะนำลักษณะการใช้ Essay: Outline ประกอบในการเขียนทั้งนี้จะทำให้เนื้อเรื่องที่เขียนลงตัวมากขึ้น โดยหัดแตกยอดความคิดให้ผู้เรียนในหัวข้อ: TCIAP-IELTS - Speaking Part 3 questions ( 3 Topic) โดยหัดแตกยอดความคิดให้ผู้เรียนให้กระดาษผู้เรียน 1 แผ่นและให้เวลา 2 นาที ในการเตรียมร่างแล้วให้อธิบาย idea ?
7 Speaking+Reading - Part 2 questions B โดยหัดแตกยอดความคิดให้ผู้เรียนประกอบด้วยหัวเรื่อง: แนะนำการสอบ IELTS Speaking Test (Part 1, 2 and 3)- Part 2 questions B- Part 2 questions ( 3 Topic) หัดแตกยอดความคิดให้ผู้เรียน- Reading ประมาณ 2 เรื่อง เน้นเพิ่มคำศัพท์อย่างน้อย 100 คำ/ เรื่อง
8 Reading + Writing - แนะนำ Types of Questions for IELTS Tests (Reading Part) - ประมาณ 2 เรื่อง เน้นเพิ่มคำศัพท์อย่างน้อย 100 คำ/ เรื่อง - แนะนำการเขียน IELTS (Part I) ต้องเขียนประมาณ 150-200- How to answer task 1- Part I - TCIAP-IELTS Topic 2 และ 5 ผู้สอนจะต้องเพิ่มคำศัพท์ที่ใช้เขียน
9 Reading+Speaking - Reading ประมาณ 4 เรื่อง เน้นเพิ่มคำศัพท์อย่างน้อย 100 คำ/ เรื่อง - Part 2 questions C โดยหัดแตกยอดความคิดให้ผู้เรียน
10 Listening+Writing -Cover ทั้งหมด - Part II ต้องเขียนประมาณ 250-300 (ภายในเวลา 30 นาที) - แนะนำ Planning and structuring for Essay- แนะนำลักษณะการใช้ Essay: Outline ประกอบในการเขียนทั้งนี้จะทำให้เนื้อเรื่องที่เขียนลงตัวมากขึ้น โดยหัดแตกยอดความคิดให้ผู้เรียนในหัวข้อ
11 Listening +Writing -Cover ทั้งหมด - Part II ต้องเขียนประมาณ 250-300 (ภายในเวลา 30 นาที) - แนะนำ Planning and structuring for Essay- แนะนำลักษณะการใช้ Essay: Outline ประกอบในการเขียนทั้งนี้จะทำให้เนื้อเรื่องที่เขียนลงตัวมากขึ้น โดยหัดแตกยอดความคิดให้ผู้เรียนในหัวข้อ: TCIAP-IELTS Topic 18 และ 20
12 Reading + Writing - แนะนำ Types of Questions for IELTS Tests (Reading Part) - ประมาณ 2 เรื่อง เน้นเพิ่มคำศัพท์อย่างน้อย 100 คำ/ เรื่อง - แนะนำการเขียน IELTS (Part I) ต้องเขียนประมาณ 150-200- ผู้สอนจะต้องเพิ่มคำศัพท์ที่ใช้เขียน
13 Reading + Writing - แนะนำ Types of Questions for IELTS Tests (Reading Part) - ประมาณ 2 เรื่อง เน้นเพิ่มคำศัพท์อย่างน้อย 100 คำ/ เรื่อง - แนะนำการเขียน IELTS (Part I) ต้องเขียนประมาณ 150-200- ผู้สอนจะต้องเพิ่มคำศัพท์ที่ใช้เขียน
14 Pre-Test - ทั้งนี้ในคาบนี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสมดุลและเลือกหยิบจุดเด่นของแต่ละลักษณะการสอบ IELTS ขอเพื่อนๆอาจารย์ทั่วทุกมุมโลกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
15 Pre-Test จำลองการลงสนาม พร้อมวิเคราะห์ ประเมิน แนะแนว จุดอ่อน (เพื่อปรับ) และเพิ่มจุดแข็ง (เพื่อเสริม) ในตัวผู้เรียน

ส่วนหนึ่งของคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนที่มีมาตราฐานระดับสากล

มาตราฐานครูผู้สอน จบ ป.โท และ มีประสบการณ์ในการสอน


โปร่งใส กล้าเปิดคุณวุฒิอาจารย์ เน้นคุณภาพใน ราคายุติธรรม

คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนและปรึกษา

Dr. Warothai Ph.D. (English) Indiana University of Pennsylvania, U.S.A.

Dr. สุจีรา: Doctor of Management in Education @ Ateneo De Davao University

- Trainer & Speaker: CITIBANK, US Embassy in Bangkok and in Chiangmai

Dr.ประทีป: Ph.D candidate in Economic @ University of New England

- Thai Translator in “The Shan State” for the 1st draft for economic and social history

อ. กรานต์: Instructor @ สถาบันการบินพลเรือน, สังกัดกระทรวงคมนาคม

- Master of Science (Logistics) @ AUSTRALIA.

- Logistics, University of California Extension, Santa Cruz @ USA.

อ. Art: Ongoing Doctor of Philosphy in Development Education @ Chulalongkorn University

- Master of Education Management, University of Victoria @ Canada

อ. อ้อม: M.B.A., 4.0/4.0 GPA. Honors: Beta Gamma Sigma

- University Scholar, Dean’s List, and The National Scholars Honor Society.

- University of TEXAS at Arlington, Arlington, TX @ USA

อ.แซน: Master of Science in Hospitality @ Leeds Metropolitan @ UK.

อ.ปาน: ป.โท 2 ใบ Master of Art (High Distinction), @ Liverpool John Moores University @ UK. และ Master of Art (Language & Communication with Honor) @ Thammasa University

อ. กิ๊ฟ: Instructor @ สถาบันการบินพลเรือน , อดีตสจ็วต Qatar Airways,

-Master of Operation Management และ Qatar Aerospace Training

อ. พี: TOEIC Score 990 points , Post Grad Diploma in Teaching @ University of Auckland, New Zealand


อ.แอม : Master of Science , University of Wastminster, London @ UK และ Computer Programming , Toronto @ Canada

อ. ฐิชา: MTV Network (MTV NEWS), New York, U.S.A

- Master of Arts, New York University @ New York, USA

อ.นุ่น: Master of Art in English Languages Studies and Methods @ Warwick, UK

Bachelor of Arts , Major: English @ Chulalongkorn

อ. โด่ง:Master of Commerce,University of Melbourne @ Australia

Australian Development Scholarship (ADS)

อ. ต๊อบ: Master of Seceice (MIS), University of TEXAS @ USA.

อ.แจน : ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ,ป. โท อักษรศาสตร์ @ จุฬา

อ.ตั้ม : ป.ตรี ครุ (ภาษาอังกฤษ) ,กำลังศึกษา ป. โท @ จุฬา + ความชำนาญขั้นเทพ

อ.เจ็คกี่ : ป.ตรี ธรรมศาสตร์ , ความชำนาญขั้นเทพ + กำจัดได้ทุกจุดอ่อนของน้องๆTEL : 02-6197272
สายตรง : 086-3252498 , 083-6970111ติดต่อสอบถาม & แผนที่


ท่านสามารถสอบถาม Course Outline

สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเต็ม กรณีจัดกลุ่มมาเรียนเองได้ที่สายตรง
ข้อสอบ toeic ศูนย์สอบ toeic แนวข้อสอบ toeic สอน toeic TOEIC , รับสอน TOEIC , สอน TOEIC , เรียน TOEIC , คอร์ส TOEIC , แนวข้อสอบ TOEIC , หลักสูตร TOEIC , Pre-test TOEIC, TOEIC test ,free TOEIC, TOEIC practice, TOEIC exam, TOEIC score, TOEIC sample test, TOEIC Thailand, TOEIC Japan, TOEIC vocabulary IELTS , รับสอน IELTS , สอน IELTS , เรียน IELTS ,คอร์ส IELTS , แนวข้อสอบ IELTS , หลักสูตร IELTS , Pre-test IELTS ,IELTS test ,free IELTS, IELTS practice, IELTS exam, IELTS score, IELTS sample test, IELTS Thailand, IELTS Australia, IELTS UK, IELTS USA ,IELTS vocabulary TOEFL, รับสอน TOEFL, สอน TOEFL, เรียน TOEFL, คอร์ส TOEFL, แนวข้อสอบ TOEFL, หลักสูตร TOEFL, Pre-test TOEFL , TOEFL test ,free TOEFL, TOEFL practice, TOEFL exam, TOEFL score, TOEFL sample test, TOEFL Thailand, TOEFL Australia, TOEFL UK, TOEFL USA ,CU-TEP ,ติว CU-tep


tags : ,

  • 0 บาท
  • 032400
  • join 19 ปีที่แล้ว
    active 19 ปีที่แล้ว
  • 0863252498
  • 09 ม.ค. 54 17:13 น.

ประกาศอื่นๆ ที่น่าสนใจสำหรับคุณ